Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 121
 
_

Ясельна "Карапуз"

                                                        Вас вітає група ранього віку  "Карапуз"

 

 

В групі ранього віку працює вихователь Балабух Любов Петрівна

Ця група дітей самих найменших вихованців в ДНЗ.  Ранній вік – особливий період дитинства, коли кожний день має велике значення в розвитку малюка. Вихователі групи здійснюють особистісно – орієнтований підхід для створення найкомфортніших умов для кожної дитини.

Балабух Л.П. має середню спеціальну педагогічну освіту.

У 1986 році закінчила Львівське педагогічне училище і здобула кваліфікацію вихователь в дошкільних закладах.

У ДНЗ № 121 на посаді вихователя працює з 07.06.2004р. р. Загальний педагогічний стаж 25 р.

 

Вихователь працює над такою проблемою:

«Фізіологічні засади розвитку дрібної моторики пальців рук дітей раннього віку»

    Розвивальне середовище групи. 

                       

 

                                             

 

             

 

                                                     

 

                 РОЗПОРЯДОК ДНЯ

(групи раннього віку – третій рік життя)

 

8.00 – 8.20

Прийом  дiтей

         8.20 – 8.30

Ранкова  гiмнастика

   8.30 – 8.50

Снiданок

9.00 – 9.35

Заняття

9.35  -  11.00

Прогулянка

11.00  -  12.00

Обiд

12.00 – 12.15

Пiдготовка  до  сну

12.15  -  15.00

Тиха  година

15.00  - 15.10

Гiмнастика   пробудження

15.10 – 15.30

Пiдйом  малят

15.30 – 16.00

Вечеря

16.00  -  16.40

Iгри,iндивiдуальна робота

16.40 – 17.30

Вечiрня  прогулянка

 

РОЗКЛАД РОЗВИВАЮЧИХ ЗАНЯТЬ

 

Понедiлок

Розвиток мови

Фізичне виховання

Вiвторок

Художня література

Музичне виховання

Середа

Ознайомлення з природою

Ліплення (аплікація, конструювання)

Четвер 

Ознайомлення з навколишнім світом

Фізичний розвиток

П’ятниця

Малювання

Музичне виховання

 

      Що повинна  знати та вмiти дитина  3-х рок

на кiнець навчального року:

З культурно-гiгiєнiчних  навичок:

·        самостiйно та акуратно їсти,тримаючи ложку в правiй руцi; поївши,користуватися серветкою та дякувати;виходячи iз-за столу,тихо рухати стiлець;

·        закачувати рукава пiд час умивання, мити руки з милом та вмиватися, не розбризкуючи воду; насухо витирати руки та обличчя iндивiдуальним рушником;

·        коли потрiбно користуватися носовичком; самостiйно одягатися та роздягатися в певнiй послiдовностi,складати свої речi,бути охайними, помiчати забруднення та просити дорослого усунути його;

·        вiтатися та казати ввiчливi слова.

З розвитку  основних рухiв:

·        ходити зграйкою за вихователем прямо у заданому напрямку, в рiзних  напрямках, у колонi один за одним, мiж предметами, парами по колу, тримаючись за руки,приставним кроком уперед, у сторонни;

·        виконуватиiмiтацiйнi види ходьби(як курочка,ведмедик,конячка),чергувати ходьбу з бiгом; бiгати зграйкою за вихователем , бiгати за вихователем i вiд нього, до предметiв,у рiзних напрямках,не наштовхуючись один на одного,наздоганяти предмети, що котяться;

·        пiдстрибувати на мiсцiна обох ногах,пересуваючись уперед,

·        перестрибувати через лiнiю,мотузку,палицю,що лежить на пiдлозi,через двi паралельнiлiнiї,вiдстань мiж якими 15 – 30 см;

·        стрибати в довжину з мiсця якомога далi,вiдштовхуючись обома руками;

·        зiстрибувати з предметiв(куб,лава),заввишки 10 – 15см.;

·        скочувати м’яч,кульку з горки;котити м’яч двома i однiєю рукою до вихователя з положення сидячи та стоячи;котити  м’яч один одному з вiдстанi 1 – 1,5м;

·        прокочувати м’яч на вiдстань до 1м пiд дугою,по дорiжцi,покладенiй на пiдлогу;

·        збивати  м’ячем предмети(кубики,кеглi); кидати  м’яч  уперед обома руками знизу, вiд грудей,iз-за голови;  кидати вихователю  м’яч з вiдстанiдо 1м та намагатися його впiймати;

·        кидати маленький  м’яч у вертикальну цiль ,що знаходиться на рiвнi очей дитини, з вiдстанi 1 – 1,5 м

·        пролiзати в обруч  та довiльним способом перелiзати через лаву,колоду; лазити по похилiй дошцi,  гiмнастичнiй стiнцi висотою 1,5 м та спускатися вниз зручним для дитини способом; ходити по прямiй дорiжцi( ширина  20 – 30 см, довжина 3 – 4 м); по дошцi,що лежить на пiдлозi; ребристiй дошцi; похилiй дошцi  завширшки 25см, пiднiматись на куб ,лаву ,стояти на них,зберiгаючи рiвновагу.

З  розвитку  мовлення :   «Мова рiдна,слово рiдне»

·        вмiти  впiзнавати  i  називати  предмети,явища,дiї, зображенi  на  малюнках;

·        спiввiдносити  почуте  слово  з  реальними  або  зображеними  предметами;

·        висловлюватися  використовуючи  iменники, дiєслова, прикметники, прислiв’я,

·        лексичне  значення  яких  пов’язане  з  самообслуговуванням, прийомом  їжi,iгровими  дiями дiтей, якi  називають  стани, величини, властивостi, якостi, ознаки предметiв;

·        розумiти  i вживати  узагальнювальнi cлова  (люди,посуд,iграшки,одяг ,їжа,тварини, рослини  тощо);

·        видiляти  i  називати  частини  цілого (частини  тiла  людини, тварин, птахiв);

·        використовувати  мовнi  порiвняння, образнiвирази( зайчик – побiгайчик,лисичка – сестричка).

У країнi  граматики :

·        будувати  речення, рiзнi  за  iнтонацiєю (розповиднi, питальнi, окличнi)  та  за складнiстю( простi, складнi);

·        узгоджувати  iменнi  частини  мови  в  родi, числi,вiдмiнку;

·        вживати  кличну  форму  iменникiв ( мамо,бабусю,Оксанко); утворювати  слова  з рiзними  суфiксами: -очк-,-ечк-,-ичк-,-ок-,-ик-та iнш ; правильно  вживати слова  iз змiнами  наголосу; iменники, у яких вiдбувається  чергування  голосних  або приголосних  в  основi( нога – нозi);дiєслова  iз  змiнами  голосних  i  приголосних  в основi ( носити -  ношу);

·        використовувати рiзнi вiдмiнковi форми;

·        узгоджувати iменники  зi  словами  багато,мало;

·        розумiти  мовлення   дорослого  до  всiх  у  процесi  спостереження  за  предметами, явищами, при  розгляданнi iграшок, малюнкiв  - розумiти  i  впiзнавати  дiїi  сюжети, зображенi  на  них;

·        використовувати  диалогiчне  мовлення; вiдповiдати  на  запитання  про  те, що сприймається  щойно i що бачили ранiше;

·        ввiчливо  звертатися  до  оточуючих  з  проханням, вiтатися, прощатися, дякувати;

·        розмовляти  фразами  з  3-5 слiв.

 

З  художньої   лiтератури:

 

·        Слухати i розумiти змiст вiршiв, забавлянок, казок; вiдповiдати  на  запитання  за змiстом художнього твору; промовляти за дорослим окремi фрази, римiвки, повтори, звуконаслiдування, що трапляються у  казках, вiршах, пiсеньках тощо;

·        усвiдомлювати вчинки та дiї героїв художнiх  творiв, емоцiйно вiдгукуватись на їх поведiнку у формi спiвчуття, спiвпереживання, схвалення, засудження;

·        розiгрувати змiст знайомих забавлянок, пiсеньок, вiршикiв, колискових, казок;

·        дбайливо ставитись до книжки.

«Дитина у довкiллi»:

·        Уявляти і розумiти, що в дитячому садку на них чекає багато iнших дiтей, вихователь;є рiзнi iграшки, забавки;

·        знати  про призначення  окремих примiщень та правила поведiнки у дитячому закладi; бережливо поводитися з iгровим матерiалом;

·        мати уявлення про сiм’ю, про склад  сiм’ї, прiзвище самої дитини, iмена батькiв таiнших членiв родини; шановливо  ставитись до старших;

·        мати уявлення про меблi, побутовi речi та їх призначення;

·        розпiзнавати i називати харчовi продукти у головних стравах, якi вона вживає, визначати холодне чи гаряче, солодке чи кисле;

·        визначати та називати одяг,взуття; впiзнавати свої  речi, чоловiчi речi, жiночi iдитячi;

·        мати уявлення про побутовi прилади i пристрої, дiї яких  вiдбуваються  вдома  та  в дитячому закладi (нiж, ножицi, голка, електропраска, електрочайник, ел.м’ясорубка, холодильник;

·        про небезпеку  механiчного  та електричного  травмування, про небезпеку вiд вогню.

Граючись зростаємо:

·        спiлкуватися  з дорослим у процесi гри; виявляти  враження, набутi у родинному колi,дитячому садку; за допомогою ляльки,ведмедика,собачки,зайчика, машин, посуду,меблiв тощо, за готовим сюжетом вiдтворювати реальнiдiї одного персонажа з предметами у сюжетних ситуацiях (миття посуду, купання ляльки тощо);

·        використовувати рiзнi предмети-замiнники, надаючи їм iгрового значення (паличка-виделка,кулька-помiдор);

·        впроваджувати в процес сюжетно-рольових iгор сюжети разом з вихователем (вимити ляльцi руки, витерти рушником, посадити її  за стiл, погодувати);

·        взаємодiяти з однолiтками; володiти вiдповiдними iгровими умiннями;

·        грати самостiйно з будiвельним матерiалом i конструктором, створювати нескладнiбудiвлi; використовувати будiвлi у подальших iграх; ставити мету конструктивно-будiвельної гри  і дотримуватись її у процесi iгрової дiяльностi; добирати необхiдний матерiал iз запропонованого;

·        помiчати помилки i шукати можливiсть їх усунути;

·        розрiзняти властивостi природних матерiалiв та  їх трансформацiйнi можливостi.

Вiконечко у природу:

·        Мати уявлення про природнi умови; розрiзняти i називати 4 стани погоди (свiтить сонце, дме вiтер, хмари закривають сонце, йде дощ/снiг);

·        про об’єкт природного довкiлля: воду, землю, пiсок, глину; називати  їх характернiознаки та властивостi: вода( тепла, холодна, брудна, чиста, капає, хлюпає, тече); земля (суха, мокра, тверда, пухка, брудна, бруднить руки, одяг, посуд, взуття);

·        розрiзняти i називати  об’єкти природного довкiлля та їх властивостi : пiсок- сухий (мокрий ), вода-  холодна (гаряча);

·        розумiти елементарнi залежностi мiж станом погоди i поведiнкою тварин, людей, сонечка;  помiчати i називати характернi для природного довкiлля рослини- дерева,кущi, трави, їх яскравi стани в рiзнy сезони; розрiзняти i називатирослини за їх характерними особливостями: за кольором стовбурiв, за формою листя, крони,розмiром листя;

·        називати 2-3 декоративних рослини ( жоржина, айстра, кульбаба); травянисту рослину, ї ї будову; овочi та фрукти закольором, величиною, поверхнею, смаком;

·        правильно використовувати слова: дерево, кущ, трава, квiтка, листок;

·        знати назви кiлькох овочiв i фруктiв, називати їх ознаки; що потрiбно для їх росту; виконувати посильну роботу щодо догляду за рослинами;

·        сприймати тварин як живих iстот; розрiзняти i називати свiйських та диких тварин, їх характернiзовнiшнi ознаки, рухи, поведiнку в довкiллi; називати основнi частини тiла тварин,ознаки зовнiшнього вигляду, називати  потомство  свiйських  тварин; мати уявлення, що тварин треба доглядати, годувати, поїти, утримувати в чистотi, добре до них ставитися.

Математична скарбничка:

·        Вiдрiзняти предмети один вiд одного за величиною; розумiти та використовувати умовленнi слова: «великий», «маленький» , «такий»,  «не такий», а також опредметнинiслова-назви форми, величини тощо( кулька-це «сонечко», «м’ячик», «цукерка»);  

·        орiєнтуватися в просторi: розрiзняти розташування предметiв вiдносно свого тiла (на,пiд,в); напрямок руху стосовно до себе (до мене,вiд мене);

·        розрiзняти i називати частини доби( день,нiч); багато предметiв, мало предметiв, один предмет(2,3); порiвнювати i удосконалювати предмети за величиною, кiлькiстю,формою.

Чарiвнi фарби i талановитi пальчики:

·        Сприймати, впiзнавати та називати доступнi за змiстом i кольоровим вирiшенням

·        зображення на картинках, ілюстрацiях; бачити образне вирiшення iграшок;

·        впiзнавати предмети в довiдьно намальованих формах; сприймати засоби художньої виразностi: лiнiї, форми, кольору, композицiї (лiнiї  рiвнi,прямi - добре, хвилястi- лагiднi, ламанi - сердитi тощо);

·        правильно тримати  олiвець,пензлик; акуратно набирати фарби; малювати елементарними способами зображення  на паперi, використовуючи лiнiї, плями, крапки, мазки, їх поєднання  при  зображеннi прямокутнихi округлих форм;

·        володiти елементарними способами лiплення  (скочувати, розкочувати, витягати, розплющувати, вiдривати, з’єднувати, проробляти деталi пальчиком або стекою); вiдтворювати образи навколишнього та форму предметiв.

Будуємо, майструємо, творимо:

·        Знаходити i правильно називати основнiформи будiвельного матерiалу (кубик,цеглина, пластина); розташовувати цеглини по горизонталi, щiльно прикладати їх одна до одної;

·        розрiзняти просторовi ознаки – довжину,ширину; ставити цеглинки на вузьку коротку та вузьку довгу гранi, щiльно приставляти цеглинки одна до одної або розташовувати на певнiй вiдстанi; робити перекриття; накладати, викладати, прикладати, ставити,приставляти, замикати простiр; об’єднувати в будiвлi рiзнiформи будiвельного матерiалу; грати зi своїми спорудами, використовувати вiдповiднi iграшки

Очка бачать, вушка чують:

·        розрiзняти кольори спектра: червоний, оранжевий, жовтий,з елений, синiй,фiолетовий, бiлий, чорний – називати 4-5 кольорiв;

·        групувати предмети за кольором: подiбними ,вiдмiнними; спочатку в однорiдних предметах, згодом- у рiзнорiдних; визначати сенсорнi якостi предметiв в умовах елементарної продуктивної дiяльностi  з  використанням  мозаїки (червона мозаїка – ягiдки, жовтi – курчата, зеленi – ялинки);

·        розрiзняти iназивати форму предметiв: круг, овал, квадрат, прямокутник, трикутник;

·        групувати предмети за величиною, формою, кольором; визначати однаковi предмети :накладати фiгуру на контур iншоЇподiбноЇ фiгури,яка є на зразку.