Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 121
 
_

Громодянське виховання

           

 

 

ПРОЕКТ

 

1. Реєстраційна картка до проекту
Назва: Виховання життєво компетентної особистості через упровадження ідей національного виховання Софії Русової в практику роботи з дошкільниками.
Автори:
Наконечна Олена Володимирівна, вихователь-методист ДНЗ №121
Учасники проекту: педагоги, діти ДНЗ №121, батьки.
Характеристика проекту:
за змістом – освітній, виховний, розвивальний, соціалізаційний;
за кількістю учасників – колективний;
за тривалістю – довготривалий;
за кінцевим результатом – навчально-розвивальний.


Мета проекту:
освітня:
•знайомити дітей з національними цінностями українського народу;

•вчити та заохочувати дітей до спілкування українською мовою. Дати знання про те, що українська мова – одна з найдавніших мов світу. Вчити відчувати красу, мелодійність української мови, пишатися нею;

•дати знання про державні та народні символи;
•формувати у дітей поняття про сім’ю, рід, родину;
•знайомити дітей із природним оточенням, з природоохоронною діяльністю в Україні;
•формувати у дітей емоційно-естетичне ставлення до навколишнього світу;
•знайомити дітей із яскравими зразками національного народно-прикладного мистецтва;
•вчити розуміти і поважати споконвічні традиції, звичаї, свята та обряди українського народу;
•формувати у дітей позитивні емоції: радість, відчуття прекрасного під час ознайомлення з народними традиціями, звичаями та оберегами українського народу;
•формувати емоційно-пізнавальну активність дітей;
•дати знання про моральні категорії: добро, справедливість, чесність, правдивість, працьовитість та ін.;
•прилучати дітей до етичних норм спілкування;

виховна:
виховувати:
•почуття гордості за свій рідний край, свою культуру;
•почуття любові й поваги до своїх рідних, свого родоводу, до історії рідного народу, усвідомлення своєї належності до нього;
•інтерес і повагу до народних традицій, звичаїв та обрядів;
•цікавість до народної творчості;
•естетичний смак, любов до народно-прикладного мистецтва;
•гуманне, шанобливе ставлення до культури, вірувань, традицій та звичаїв народів, які населяють Україну, високу культуру міжнаціонального спілкування;
•позитивне ставлення до своєї національної культури;

розвивальна:
розвивати:
•мовлення, увагу, мислення, пам'ять;
•самостійність та ініціативу, творчі здібності;
•спостережливість, уважність;

соціалізаційна:
•розвивати самосвідомість, самооцінку;
•створювати умови для реалізації пізнавальної й соціальної активності дітей;
•формувати почуття належності до певної нації, яке виявляється в етнічному самовизначенні (віднесенні себе до певної етнічної групи).

2. Анотація

З метою вдосконалення навчально-виховного процесу у своїй роботі педагоги-дошкільники використовують спеціалізовані програми, альтернативні методики та педагогічну спадщину видатних педагогів. Проект «Виховання життєво компетентної особистості через упровадження ідей національного виховання Софії Русової в практику роботи з дошкільниками» спрямований на формування в дитини національної свідомості, почуття гідності, патріотизму, духовності через упровадження педагогічних ідей національного виховання Софії Русової в народознавчу та українознавчу роботу з дошкільниками.


Опис проекту

Дошкільне виховання є вихідною ланкою в системі безперервної освіти, становленні та розвитку особистості. Вважаємо, що головне завдання педагогів-дошкільників – «виколисувати» з дітей народ. Щоб діти стали народом, творцями своєї долі, необхідно, аби вони міцно засвоїли духовність, культуру рідного народу, глибоко перейнялись його національним духом, способом мислення і буття. Сучасні концепції національного виховання наголошують на важливості національної спрямованості освіти, її органічної єдності з національною історією і традиціями, на збереженні та збагаченні культури українського народу.
В законі України «Про дошкільну освіту» зазначено, що одним із найважливіших завдань сучасної дошкільної освіти є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля. З огляду на це особливий інтерес становить спадщина видатної української просвітительки, педагога, державної і громадської діячки Софії Русової.
На думку С. Русової, основи національного виховання мають закладатися в дошкільний і шкільний вік дитини. У дошкільних дитячих установах із перших днів дитини її оченята повинні кохатися в національних кольорах та орнаментах, дитяча уява має формуватися на основі національних оповідань, казок, легенд, національної пісні. Рідною казкою, етнографічним матеріалом має бути проникнутий увесь родинний побут, усе оточення дітей. Це сприятиме усвідомленню дитиною належності до свого народу, а в подальшому – і своїх обов’язків перед ним.
Зміст та ідеї національного виховання С. Русової знайшли своє відображення в поглядах науковців, психологів, педагогів сьогодення. Зокрема, для організації системної та ефективної роботи з українознавства може слугувати Програма «Українотворець» (автори: Кононенко П.П., Касян Л.Г., Семенюченко О.В.), рекомендована Міністерством освіти і науки України. Вона розроблена відповідно до Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Програма виховання дітей дошкільного віку «Українотворець» є засобом створення міцного підґрунтя для подальшого виховання патріота, громадянина української держави, свідомого державотворця, творчої особистості, яка співпрацюватиме зі світом на засадах кооперації, буде здатна реалізувати своє власне покликання та покликання української нації. Метою та завданням програми «Українотворець» є сприяння становленню кожної дитини як гармонійно розвиненої особистості; усвідомленню її як творця себе, своєї родини, держави, світу. Звідси робимо висновок про те, що саме національне виховання є вирішальним і найважливішим ґрунтом для розвитку моральних, духовних, естетичних і національних сил народу, утвердження серед інших народів світу.


Завдання проекту
1. Опрацювати літературу:
•О.В. Проскура «Повертаємо забуте ім’я»;
•Г. Пацюк «Софія, бо мудра»;
•праці С. Русової: «Дитячий сад на національному ґрунті», «Вибрані твори», «Теорія і практика дошкільного виховання», «Націоналізація дошкільного виховання», «В дитячому садку», «Дошкільне виховання».
2. Спланувати роботу за такими напрямами:
•забезпечення змісту освіти у процесі формування життєвої компетентності дитини у світлі Базового компонента дошкільної освіти;
•відродження багатющих традицій та звичаїв українського народу. Виховання шанобливого ставлення до родини, мови, історії краю, держави, міста;
•створення системи педагогічної діяльності вихователів, дошкільнят та батьків.

Основні форми методичної роботи з педагогічним колективом:
•робота творчої групи вихователів;
•педагогічні читання;
•семінар-практикум «Люби і знай свій рідний край»;
•педагогічні ради: «Формування гармонійно розвиненої творчої особистості засобами українознавства», «Природа як засіб національної духовності у вихованні дітей дошкільного віку», «Удосконалення системи громадянського виховання згідно з Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності», «Розвиток творчої особистості засобами музичного та образотворчого мистецтва», «Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей дітей», «Роль слова в розвитку зв’язного мовлення дітей»;
•засідання круглого столу «Яким має бути національний дитсадок»;
•колективні перегляди: показ українських народних казок на фланелеграфі та за допомогою різних видів театрів, драматизації та інсценізації; перегляд свят і розваг, а саме – «День незалежності», «Обжинки», «Ярмарок», «Андрія», «Святого Миколая», «Різдво», «Веснянки», «Великдень», «День матері», «Ти наше диво калинове, кохана українська мово», «Це моя Україна, це моя Батьківщина»;
•педагогічний тренінг «Ідеї С. Русової в контексті сучасного виховання»;
•консультації щодо організації роботи з дітьми;
•проведення конкурсу на краще оформлення груп.
Добираючи зміст і форми роботи з дітьми, вихователі орієнтуються на переконання С. Русової, що засобами колискової, забавлянок, народних казок, ігор, лічилок, пісень, загадок тощо має здійснюватися залучення дітей до національної культури та етнізації особистості. Для роботи з дошкільниками зроблена орієнтовна програма та тематика занять для дітей усіх вікових груп за такими розділами:
1. Рідна мова моя.
2. Моя сім’я.
3. Моя Батьківщина.
4. Народне декоративно-вжиткове мистецтво.
5. Народні символи та обереги.
6. Народна мораль.
7. Ігри та розваги.
Реалізація програми втілюється через різноманітні форми роботи з дошкільниками:
•заняття з народознавства, українознавства;
•інтегровані та комплексні заняття з розвитку мовлення, образотворчого мистецтва, ознайомлення з природою;
•свята, розваги;
•бесіди;
•«мандрівки»;
•виготовлення поробок;
•частування національними стравами;
•екскурсії;
•тематичні заняття;
•виставки дитячої творчості;
•конкурси;
•ігри;
•ярмарки;
•драматизація казок;
•читання та інсценування творів художньої літератури;
•спільні з родинами виховні заходи.

Очікувані результати
1. Всебічний розвиток особистості дошкільника через залучення до духовної скарбниці українського народу.
2. Підвищення дитячого інтересу до пізнання свого роду, родоводу, до своєї Батьківщини.
3. Створення творчої атмосфери в колективі.
4. Тісна співпраця педколективу з батьками у справі виховання дітей.
5. Збагачення освітнього, предметно-ігрового, розвивального середовищ.
6. Сприяння професійному самовдосконаленню педагогів у процесі роботи.

Результативність проекту
1. Створено розвивальне середовище дитячого садка.
2. Оформлено інтер’єр груп, музичної зали, стенди, папки тощо.
3. Налагоджено тісну співпрацю з родинами вихованців, які стали нашими однодумцями і помічниками.
4. Зібрано матеріали про рідне місто, Україну, природу рідного краю.
5. Оформлено досвіди роботи:
•«Пізнавально-виховний вплив календарних традицій і звичаїв на формування духовності та національної свідомості особистості»;
•«Народно-календарні свята та обряди в дитячому садку»;
•«Формування гармонійно розвиненої творчої особистості засобами українознавства»;
•«Дивосвіт народних символів та оберегів»;
•«Розвиток художніх здібностей дітей засобами декоративного малювання»;
•«Формування мовленнєвої компетентності дошкільників засобами фольклору»;
•«Творчий розвиток дошкільника під час ознайомлення з українськими символами та оберегами».